Speisesaal bzw. Kantine im Bau 1951

Speisesaal bzw. Kantine im Bau 1951